obrázek

ZŠ a MŠ Domaželice

751 15 Domaželice 13


O škole


Z nejstarší historie školy

          Jak je nejpravděpodobnější, začalo první řádné vyučování v Národní škole v Domaželicích asi okolo roku 1780, protože od 9. září 1787 se nalézá v archivu první nařízení c.k. krajského úřadu v Hranicích týkající se popisu školních dítek, k čemuž je také připojen i příslušný formulář.

          První školní budova stála skoro na tom samém místě, jako nynější, ale na místě, kde jsou nyní třídy, stála tenkrát stodola a chlév. Kdy byla tato první školní budova v Domaželicích postavena , nebo zda bylo stavení pro školu jen pronajaté, nemůžeme s určitostí zjistit, ale je jisté, že roku 1829 ještě tato stará budova stála. Byla však už tak chatrná, že se roku 1830 zřítila a následkem toho musela být postavena nová, což se povedlo ještě roku 1830. Na stavbu nové této budovy školní dle tehdejšího politického zřízení dodal patron školy stavební materiál, sedláci zaopatřili povozy k dovezení stavebnin a obyvatelé přispívali ruční prací. Nová školní budova školní byla postavena z nepálených cihel a pokryta slámou.

          I tato nová škola stála na tom samém místě jako stará, jenže třída byla na straně západní, na straně východní byl byt pro učitele, sestávající z jedné velké světnice, vedle které se nalézala úzká tmavá komora, sloužící za spížírnu. Topilo a vařilo se v síni.

          Když se roku 1830 nová škola stavěla, vyučovalo se prozatím v pronajatém domě čís. 44, tak zvané „vrchnostenské bednárni“.

          Vybavení bylo v této nové škole velmi chatrné. Lavice se přenesly ze staré školy do nové, včetně jedné tabule, nebyly, ani kalamáře na inkoust, a děti si nosily každé svou lahvičku s inkoustem. V takovém stavu byla škola až do roku 1855, kdy byla objednána druhá tabule a kalamáře do lavic.

          Lavice i podlaha ve třídě byly však již tak vetché, že nebylo možné v lavicích ani psát, ba ani pořádně sedět. V roce 1861 došlo tedy konečně k tomu, že se zakoupily nové lavice, a rok nato byla položena nová podlaha.

          Roku 1861, dne 28. července, vypukl v Domaželicích veliký požár, který v krátké době zničil, mimo kostel, faru a školu ještě jiných 20 stavení. Škola, která byla až dosud pokryta slámou, byla po požáru pokryta břidlicí a tím i zevnějšek této školy nabyl úhlednosti.

          V obecné škole v Domaželicích byly děti snad od jejího počátku vždy vyučovány polodenně, tedy tak, že menší děti byly vyučovány v hodinách dopoledních, starší pak žáci z vyššího oddělení přicházeli k vyučování v hodinách před polednem.

          Roku 1884 v měsíci květnu se začalo pracovat na stavbě nové školní budovy. Dne 20. května byla sejmuta ze staré školy střecha a prodána Krištofu Vaculíkovi z Tučína za 210 zl., ostatní bourání staré školy začalo 26. května. Napřed se dřevěné části staré školy jako dveře, okna, podlahy a.t.d. rozprodaly jednotlivým občanům a dokonce se prodaly i zdi, jichž použili kupci jako kompostu. Když byly staré zdi odklizeny, bylo přikročeno k rozebírání základních zdí a bylo vybráno bylo 21 kubických sáhů kamene, který se vesměs použil ke zdivu v nové škole.

          Dne 9. června 1884 se konalo kladení základního kamene. Na základním kameni je od políra vedoucího stavbu pana Antonína Tihelky z Kozlovic vyryt den a rok provedení stavby. Základní kámen je položen jako úhelní od východní strany při silnici.

          Stavebniny (cihly, jichž se upotřebilo 243 000, a 63 kub. sáhů kamene) obce dodaly samy na svůj náklad. Stavba stála včetně administrativních poplatků:

Celkem……………………………………..16 536zl 97kr

          Posvěcení nové školy bylo stanoveno na 18. říjen1884. Nechejme ale promluvit dobový zápis, cituji:

          „Výše udaného dne po poledni o jedné hodině sešla se školní mládež do nové budovy školní, odtud pak o půl druhé hodině vedena byla do chrámu páně, kdež posvěceny byly dva krásné obrazy, představující spasitele světa, kterak zve maličké k sobě slovy: „Nechte maličkých přijíti ke mně“. Obrazy tyto daroval naší škole zdejší pan farář p. František Fuksa. Při svěcení zmíněných obrazů posvěceny v chrámu páně též dva pěkné kříže, které zakoupila pro zdejší školu místní školní rada. Kříže tyto jsou ze dřeva a figury na nich představující umučeného spasitele jsou z litého železa.

          Po vykonání obřadu svěcení obrazů a křížů držel důstojný pan farář ve chrámu páně krátkou řeč, v níž obřady tohoto svěcení vysvětlil. Nato šlo se v průvodu z kostela ke škole v tomto pořádku: napřed šla školní mládež, a sice chlapci, před nimiž nesl jeden chlapec onen nově posvěcený kříž, za hochy následovaly dívky školní a jim předcházel jeden chlapec nesouc druhý kříž, za dívkami šly družičky, z nichž nejsilnější nesly vždy dvě a dvě jeden obraz. Mimo obrazy v kostele svěcené nesly družičky ještě jiné dva obrazy představující jeho veličenstvo našeho nejmilostivějšího císaře pána. Za družičkami šli zpěváci kůru, pak šel pan farář s ministranty a za těmi pak ostatní lid, jež se sešel nejen z přiškolených obcí, ale i z jiných okolních osad u velikém počtu. Při průvodu z kostela ku škole zpíván chvalozpěv sv. Ambrože: „Bože chválíme tebe“.

          Při příchodu k budově školní, která, aby se tam zbytečně lidu nenahrnulo, zamknutá byla, zůstalo se před hlavním vchodem do školy státi, kdež odevzdal předseda místní školní rady domaželické pan Ambrož Tihelka, rolník z Čech, správci školy klíče od nové této budovy školní, načež oslovil správce školy obyvatelstvo školního okresu krátkou řečí, v níž děkoval obyvatelům obcí těch za vynasnažení jejich, vložil jim na srdce, že netřeba jim litovati učiněných výloh, neboť co na novou budovu tuto vynaložili, pro své dítky že učinili, což jim jistě hojné úroky přinese. Potom zpívána od zpěváckého sboru v Domaželicích slavnostní kantáta: „To den, kterýž učinil pán“. Po ukončení zpěvu přikročeno ku svěcení budovy školní a sice na způsob tento:

          Do otevřené již školy vešel důstojný pan farář a zpěváci, potom družičky, jež nesly ze chrámu páně donešené obrazy a kříže, kteréž se na místa pro ně určená v každé světnici vyučovací zavěsily, potom vykonán obřad svěcení školního domu, načež vyšlo se opět ven před budovu školní a zde držel důstojný pan farář delší řeč, v níž účel školy a její užitek obyvatelstvu vyložil a slavnost ukončena u budovy školní ještě řečí, kterou držel pan c.k. inspektor berní z Holešova, co zástupce politického úřadu, po ukončení pak řeči této šlo se nazpět do kostela v průvodu v předešlém pořádku a pokračováno ve zpěvu dříve zpívané písně „Bože chválíme tebe“, a po příchodu do chrámu páně ukončena slavnost tato požehnáním.

          Po ukončení pobožnosti ve chrámu páně dovedeny dítky opět do budovy školní a tu poděleny byly uzenkami, žemlemi a pivem, načež se dítky rozešly a slavnost se ukončila“.

          Místní školní rada v Domaželicích na počátku stavby byla sestavena takto: předseda pan Josef Bartoň, podsedník z Domaželic, místopředseda byl pan František Cagaš, rolník z Domaželic, členové byli pp. Josef Hrubý, krejčí z Čech, Josef Tomčík, rolník z Líšné, školu zastupoval pan František Berka, učitel v Domaželicích.

          V září 1884 byla sestavena nová místní školní rada v Domaželicích následovně: Předseda pan Ambrož Tihelka, rolník z Čech, místopředseda pan Josef Bartoň, podsedník z Domaželic, členové: pan František Ležák, podsedník z Líšné a pan František Kučík, rolník z Podolí, zástupce školy pan František Berka, učitel v Domaželicích.

          Obecní představenstva složena byla takto: V obci Domaželicích na počátku stavby byl starostou pan Josef Bartoň, podsedník, ku konci stavby pan Antonín Zdražil, rolník z Domaželic. V obci Čechách byl od počátku stavby až do jejího ukončení představeným obce pan Ignác Hradil, rolník. V obci Líšné byl po celou dobu stavby představeným obce pan Josef Tomčík, rolník, a v obci Podolí též po celou dobu stavby pan František Kučík, rolník z čísla 5 v Podolí.

Mgr. Ondřej Mohyla[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.